Rekrutacja

Pobyt dziecka od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 16.45
4 posiłki – śniadanie, obiad: zupa i II danie, podwieczorek

Opłata administraycjna jednorazowa przy zapisaniu dziecka - 200 zł

OPŁATY 2023/2024

Opłata stała 600 zł
Wyżywienie 15 zł za dzień

 

DANE DZIECKA

*Imię i Nazwisko

*Nr PESEL

*Data urodzenia

*Adres zameldowania

*Adres zamieszkania

DANE RODZICA / OPIEKUNA ZGŁASZAJĄCEGO

*Imię i Nazwisko

*Telefon

*Email

Dodatkowe informacje np. posiadane opinie, orzeczenia o kształceniu specjalnym

Wyżej wymienione dane będą potrzebne do sporządzenia umowy o świadczeniu usług w przedszkolu "Na Wydmie". W ciągu 24h powinno przyjść potwierdzenie o wpisaniu dziecka na listę przedszkolaków, bądź wpisaniu dziecka na listę rezerwową. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny. Następnie należy wpłacić opłatę administracyjną na konto podane na stronie lub w mailu.

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych i przetwarzającym dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" w Ustce z siedzibą w Ustce ul. Na Wydmie 10. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650). Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: biuro@przedszkolenawydmie.pl